+84 0246 6868 323 Mr Nam 0904868034 lam.lktech sales.lktechco@gmail.com
VietNammese English
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Thiết bị bảo vệ điện áp cao, thấp, ngược pha - vips 101 - Veritek/ Ấn độ
Chi tiết
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Trạm Quan Trắc Khí Thải
Chi tiết
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu trong nước thải - Hãng sx: Hemera / Pháp (Complete system)
Chi tiết
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu  - Hãng sx: Endress Hauser
Hệ thiết bị quan trắc nước thải 04 chỉ tiêu - Hãng sx: Endress Hauser
Chi tiết

Bình tích áp NXQ-L16-20-H

Model :
NXQ-L16-20-H Giá: Liên hệ
 

Bình tích áp NXQ-L16-20-H

Bình tích áp NXQ-L16-20-H sử dụng trong các nhà máy sản xuất... Cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Các model khác
NXQ-L4/20-H      NXQ1-L6.3/10-H     NXQ-L25/31.5-H     NXQ2-L40/20-H     
NXQ-L6.3/20-H    NXQ1-L16/10-H      NXQ-L40/31.5-H     NXQ2-L20/20-H     
NXQ-L16/20-H     NXQ1-L25/10-H    NXQ-L20/31.5-H     NXQ2-L25/20-a―H  
NXQ-L25/20-H     NXQ1-L40/10-H    NXQ-L25/31.5-a―H   NXQ2-L40/20-a-H   
NXQ-L40/20-H     NXQ1-L20/10-H    NXQ-L40/31.5-a-H    NXQ2-L63/20-H     
NXQ-L20/20-H     NXQ1-L25/10-a-H   NXQ-L63/31.5-H      NXQ2-L80/20-H     
NXQ-L25/20-a―H   NXQ1-L40/10-a-H   NXQ-L80/31.5-H      NXQ2-L100/20-H    
NXQ-L40/20-a-H    NXQ1-L63/10-H     NXQ-L100/31.5-H     NXQ2-L150/20-H    
NXQ-L63/20-H      NXQ1-L80/10-H     NXQ-L150/31.5-H     NXQ2-L0.25/31.5-H 
NXQ-L80/20-H      NXQ1-L100/10-H    NXQ-F0.25/10-H      NXQ2-L0.4/31.5-H  
NXQ-L100/20-H     NXQ1-L150/10-H    NXQ-F0.4/10-H       NXQ2-L0.63/31.5-H  
NXQ-L150/20-H     NXQ1-L0.25/20-H   NXQ-F0.63/10-H      NXQ2-L1/31.5-H     
NXQ-L0.25/31.5-H   NXQ1-L0.4/20-H    NXQ-F1/10-H         NXQ2-L1.6/31.5-H   
NXQ-L0.4/31.5-H     NXQ1-L0.63/20-H   NXQ-F1.6/10-H       NXQ2-L2.5/31.5-H   
NXQ-L0.63/31.5-H   NXQ1-L1/20-H      NXQ-F2.5/10-H       NXQ2-L4/31.5-H     
NXQ-L1/31.5-H     NXQ1-L1.6/20-H    NXQ-F4/10-H         NXQ2-L6.3/31.5-H   
NXQ-L1.6/31.5-H    NXQ1-L2.5/20-H    NXQ-F6.3/10-H       NXQ2-L16/31.5-H    
NXQ-L2.5/31.5-H    NXQ1-L4/20-H      NXQ-F16/10-H        NXQ2-L25/31.5-H    
NXQ-L4/31.5-H      NXQ1-L6.3/20-H    NXQ-F25/10-H        NXQ2-L40/31.5-H    
NXQ-L6.3/31.5-H    NXQ1-L16/20-H     NXQ-F40/10-H        NXQ2-L20/31.5-H    
NXQ-L16/31.5-H     NXQ1-L25/20-H     NXQ-F20/10-H        NXQ2-L25/31.5-a―H 
NXQ-L25/31.5-H     NXQ1-L40/20-H     NXQ-F25/10-a-H      NXQ2-L40/31.5-a-H  
NXQ-L40/31.5-H     NXQ1-L20/20-H     NXQ-F40/10-a-H      NXQ2-L63/31.5-H    
NXQ-L20/31.5-H     NXQ1-L25/20-a―H   NXQ-F63/10-H        NXQ2-L80/31.5-H    
NXQ-L25/31.5-a―H   NXQ1-L40/20-a-H    NXQ-F80/10-H        NXQ2-L100/31.5-H   
NXQ-L40/31.5-a-H    NXQ1-L63/20-H      NXQ-F100/10-H       NXQ2-L150/31.5-H   
NXQ-L63/31.5-H      NXQ1-L80/20-H      NXQ-F150/10-H       NXQ2-F0.25/10-H    
NXQ-L80/31.5-H      NXQ1-L100/20-H     NXQ-F0.25/20-H      NXQ2-F0.4/10-H     
NXQ-L100/31.5-H     NXQ1-L150/20-H     NXQ-F0.4/20-H       NXQ2-F0.63/10-H   
NXQ-L150/31.5-H     NXQ1-L0.25/31.5-H   NXQ-F0.63/20-H      NXQ2-F1/10-H   
NXQ-F0.25/10-H      NXQ1-L0.4/31.5-H    NXQ-F1/20-H         NXQ2-F1.6/10-H   
NXQ-F0.4/10-H      NXQ1-L0.63/31.5-H   NXQ-F1.6/20-H       NXQ2-F2.5/10-H   
NXQ-F0.63/10-H     NXQ1-L1/31.5-H      NXQ-F2.5/20-H       NXQ2-F4/10-H     
NXQ-F1/10-H      NXQ1-L1.6/31.5-H    NXQ-F4/20-H         NXQ2-F6.3/10-H   
NXQ-F1.6/10-H    NXQ1-L2.5/31.5-H    NXQ-F6.3/20-H       NXQ2-F16/10-H    
NXQ-F2.5/10-H    NXQ1-L4/31.5-H      NXQ-F16/20-H        NXQ2-F25/10-H    
NXQ-F4/10-H      NXQ1-L6.3/31.5-H    NXQ-F25/20-H        NXQ2-F40/10-H    
NXQ-F6.3/10-H    NXQ1-L16/31.5-H     NXQ-F40/20-H        NXQ2-F20/10-H    
NXQ-F16/10-H    NXQ1-L25/31.5-H     NXQ-F20/20-H        NXQ2-F25/10-a-H  
NXQ-F25/10-H    NXQ1-L40/31.5-H     NXQ-F25/20-a―H     NXQ2-F40/10-a-H  
NXQ-F40/10-H    NXQ1-L20/31.5-H     NXQ-F40/20-a-H      NXQ2-F63/10-H    
NXQ-F20/10-H    NXQ1-L25/31.5-a―H   NXQ-F63/20-H        NXQ2-F80/10-H    
NXQ-F25/10-a-H   NXQ1-L40/31.5-a-H    NXQ-F80/20-H        NXQ2-F100/10-H   
NXQ-F40/10-a-H   NXQ1-L63/31.5-H      NXQ-F100/20-H       NXQ2-F150/10-H   
NXQ-F63/10-H     NXQ1-L80/31.5-H      NXQ-F150/20-H       NXQ2-F0.25/20-H  
NXQ-F80/10-H     NXQ1-L100/31.5-H     NXQ-F0.25/31.5-H    NXQ2-F0.4/20-H   
NXQ-F100/10-H    NXQ1-L150/31.5-H     NXQ-F0.4/31.5-H     NXQ2-F0.63/20-H  
NXQ-F150/10-H    NXQ1-F0.25/10-H      NXQ-F0.63/31.5-H    NXQ2-F1/20-H     
NXQ-F0.25/20-H   NXQ1-F0.4/10-H       NXQ-F1/31.5-H       NXQ2-F1.6/20-H   
NXQ-F0.4/20-H    NXQ1-F0.63/10-H      NXQ-F1.6/31.5-H     NXQ2-F2.5/20-H   
NXQ-F0.63/20-H   NXQ1-F1/10-H         NXQ-F2.5/31.5-H     NXQ2-F4/20-H     
NXQ-F1/20-H      NXQ1-F1.6/10-H    NXQ-F4/31.5-H       NXQ2-F6.3/20-H   
NXQ-F1.6/20-H    NXQ1-F2.5/10-H    NXQ-F6.3/31.5-H     NXQ2-F16/20-H    
NXQ-F2.5/20-H    NXQ1-F4/10-H      NXQ-F16/31.5-H      NXQ2-F25/20-H    
NXQ-F4/20-H      NXQ1-F6.3/10-H    NXQ-F25/31.5-H      NXQ2-F40/20-H    
NXQ-F6.3/20-H    NXQ1-F16/10-H     NXQ-F40/31.5-H      NXQ2-F20/20-H    
NXQ-F16/20-H     NXQ1-F25/10-H     NXQ-F20/31.5-H      NXQ2-F25/20-a―H 
NXQ-F25/20-H   NXQ1-F40/10-H     NXQ-F25/31.5-a―H   NXQ2-F40/20-a-H  
NXQ-F40/20-H   NXQ1-F20/10-H     NXQ-F40/31.5-a-H    NXQ2-F63/20-H    
NXQ-F20/20-H   NXQ1-F25/10-a-H    NXQ-F63/31.5-H      NXQ2-F80/20-H    
NXQ-F25/20-a―H   NXQ1-F40/10-a-H    NXQ-F80/31.5-H      NXQ2-F100/20-H   
NXQ-F40/20-a-H    NXQ1-F63/10-H      NXQ-F100/31.5-H     NXQ2-F150/20-H   
NXQ-F63/20-H      NXQ1-F80/10-H      NXQ-F150/31.5-H     NXQ2-F0.25/31.5-H 
NXQ-F80/20-H      NXQ1-F100/10-H     NXQ1-L0.25/10-H     NXQ2-F0.4/31.5-H  
NXQ-F100/20-H     NXQ1-F150/10-H     NXQ1-L0.4/10-H     NXQ2-F0.63/31.5-H 
NXQ-F150/20-H     NXQ1-F0.25/20-H    NXQ1-L0.63/10-H    NXQ2-F1/31.5-H    
NXQ-F0.25/31.5-H  NXQ1-F0.4/20-H     NXQ1-L1/10-H       NXQ2-F1.6/31.5-H  
NXQ-F0.4/31.5-H   NXQ1-F0.63/20-H    NXQ1-L1.6/10-H     NXQ2-F2.5/31.5-H  
NXQ-F0.63/31.5-H  NXQ1-F1/20-H       NXQ1-L2.5/10-H     NXQ2-F4/31.5-H    
NXQ-F1/31.5-H     NXQ1-F1.6/20-H    NXQ1-L4/10-H       NXQ2-F6.3/31.5-H  
NXQ-F1.6/31.5-H   NXQ1-F2.5/20-H    NXQ-L80/20-H       NXQ2-F16/31.5-H   
NXQ-F2.5/31.5-H   NXQ1-F4/20-H      NXQ-L100/20-H      NXQ2-F25/31.5-H   
NXQ-F4/31.5-H     NXQ1-F6.3/20-H    NXQ-L150/20-H      NXQ2-F40/31.5-H   
NXQ-F6.3/31.5-H   NXQ1-F16/20-H     NXQ-L0.25/31.5-H   NXQ2-F20/31.5-H   
NXQ-F16/31.5-H    NXQ1-F25/20-H     NXQ-L0.4/31.5-H    NXQ2-F25/31.5-a―H 
NXQ-F25/31.5-H    NXQ1-F40/20-H     NXQ-L0.63/31.5-H   NXQ2-F40/31.5-a-H  
NXQ-F40/31.5-H    NXQ1-F20/20-H     NXQ-L1/31.5-H      NXQ2-F63/31.5-H    
NXQ-F20/31.5-H    NXQ1-F25/20-a―H  NXQ-L1.6/31.5-H    NXQ2-F80/31.5-H    
NXQ-F25/31.5-a―H  NXQ1-F40/20-a-H   NXQ-L2.5/31.5-H    NXQ2-F100/31.5-H   
NXQ-F40/31.5-a-H   NXQ1-F63/20-H     NXQ-L4/31.5-H      NXQ2-F150/31.5-H 
NXQ-F63/31.5-H     NXQ1-F80/20-H     NXQ-L6.3/31.5-H    NXQ2-L100/10-H     
NXQ-F80/31.5-H     NXQ1-F100/20-H    NXQ-L16/31.5-H     NXQ2-L150/10-H     
NXQ-F100/31.5-H    NXQ1-F150/20-H    NXQ2-L1.6/10-H      NXQ2-L0.25/20-H    
NXQ-F150/31.5-H    NXQ1-F0.25/31.5-H  NXQ2-L2.5/10-H      NXQ2-L0.4/20-H     
NXQ-L0.25/10-H     NXQ1-F0.4/31.5-H   NXQ2-L4/10-H        NXQ2-L0.63/20-H    
NXQ-L0.4/10-H      NXQ1-F0.63/31.5-H  NXQ2-L6.3/10-H      NXQ2-L1/20-H       
NXQ-L0.63/10-H     NXQ1-F1/31.5-H     NXQ2-L16/10-H       NXQ2-L1.6/20-H     
NXQ-L1/10-H        NXQ1-F1.6/31.5-H   NXQ2-L25/10-H       NXQ2-L2.5/20-H     
NXQ-L1.6/10-H      NXQ1-F2.5/31.5-H   NXQ2-L40/10-H       NXQ2-L4/20-H       
NXQ-L2.5/10-H      NXQ1-F4/31.5-H     NXQ2-L20/10-H       NXQ2-L6.3/20-H     
NXQ-L4/10-H        NXQ1-F6.3/31.5-H   NXQ2-L25/10-a-H     NXQ2-L16/20-H      
NXQ-L6.3/10-H      NXQ1-F16/31.5-H    NXQ2-L40/10-a-H     NXQ2-L25/20-H     
NXQ-L16/10-H       NXQ1-F25/31.5-H    NXQ2-L63/10-H       NXQ-L0.63/20-H    
NXQ-L25/10-H       NXQ1-F40/31.5-H    NXQ2-L80/10-H       NXQ-L1/20-H       
NXQ-L40/10-H       NXQ1-F20/31.5-H    NXQ-L100/10-H      NXQ-L1.6/20-H     
NXQ-L20/10-H       NXQ1-F25/31.5-a―H  NXQ-L150/10-H      NXQ-L2.5/20-H     
NXQ-L25/10-a-H     NXQ1-F40/31.5-a-H   NXQ-L0.25/20-H     NXQ-L4/20-H       
NXQ-L40/10-a-H     NXQ1-F63/31.5-H     NXQ-L0.4/20-H      NXQ-L6.3/20-H     
NXQ-L63/10-H       NXQ1-F80/31.5-H     NXQ1-F150/31.5-H    NXQ-L16/20-H      
NXQ-L80/10-H       NXQ1-F100/31.5-H    NXQ2-L0.25/10-H     NXQ-L25/20-H      
NXQ-L25/20-a―H    NXQ2-L1/10-H        NXQ2-L0.4/10-H      NXQ-L40/20-H      
NXQ-L40/20-a-H     NXQ-L63/20-H       NXQ2-L0.63/10-H     NXQ-L20/20-H